Pedagojik Formasyon Yönergesi

                                                                                                            T.C.

                                                                                            AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

                                                          PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -  Bu yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ekinde yer alan ve yükseköğretim programlarına devam edenler ile belirtilen lisans programlarından mezun olanlardan veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylardan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılmak isteyenlere, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak üzere düzenlenecek sertifika programının uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -  Bu Yönerge, pedagojik formasyon eğitiminin açılması, ders programlarının ve içeriklerinin düzenlenmesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin akademik, idari ve mali konuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -  Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından kabul edilen 25.09.2014 tarihli “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ile  “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28.07.1998 tarihinde imzalanan “Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  Bu Yönergede geçen;

Aday/adaylar: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına başvuran lisans mezunlarını, lisans eğitimine devam eden son sınıf öğrencilerini,

Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak akademik faaliyetlerin zamanını gösteren çizelgeyi,

Alan : Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarih ve 9 no'lu kararının ekinde ve buna ilave olarak Ağustos 2014 tarih ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,

Alan Eğitimcisi : Doktorasını ve/veya doçentliğini, ilgili bilim alanının eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış ve akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini,

Alan Fakültesi/Yüksekokulu: Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararında belirtilen alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

Akademik Başarı Puanı: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına başvuran adaylardan son sınıfta olanlar için genel akademik not ortalamalarını ve lisans mezunları için diploma not ortalamalarını,

Bölüm: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünü,

Danışman: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılan öğrencilerin ders kayıtlarını, mezuniyet aşamasına gelenlerin not durum kontrolünü, sertifika belgesi alma gibi işlemlerini yürüten öğretim elemanını,

Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,

Meslek Bilgisi Dersleri :Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek derslerini,

Eğitim-Öğretim: Lisans son sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında verilecek teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimi,

Fakülte Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulunu,

Fakülte Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin; öğretim elemanı, millî eğitim müdürlüğü koordinatörü ve uygulama okulu koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve öğretimden sorumlu dekan yardımcısını,

Fakülte Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

Pedagojik Formasyon Birimi: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin akademik, idari ve mâli işleri yürüten birimi,

Fakülte: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

Kurul/YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin, fakülte ve okul koordinatörleriyle birlikte planlanan esaslara göre yürütülmesini sağlayan, ilde millî eğitim müdürü veya yardımcısı, ilçede ise ilçe millî eğitim müdürü ya da şube müdürünü,

Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrenciyi,

Öğretmenlik Uygulaması: Öğretmen adaylarına öğretmen olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir dersi ya da derslerin planlı bir şekilde öğretilmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği bir dersi,

Program: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,

TTKB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nı,

Rektörlük/Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü/Rektörünü,

Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

Uygulama Okulu Koordinatörü: Millî Eğitime Bağlı okullardaki uygulama etkinliklerinin belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesi için uygulama okulu, ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan okul müdürünü veya yardımcısını,

Uygulama Okulu: Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî, özel, yatılı-pansiyonlu ve gündüzlü, genel ve meslekî orta öğretim, özel eğitim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını,

Uygulama Öğretim Elemanı: Alanında deneyimli ve öğretmenlik formasyonuna sahip, öğretmen adaylarının uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve değerlendiren Üniversite öğretim üyesini,

Uygulama Öğretmeni: Uygulama Okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan ders öğretmenini,

Üniversite Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Kabul Koşulları, Kayıt ve Yerleştirme,

 Program Açma, Dersler ve Öğrenim Süresi

Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 5 - (1) Üniversitemiz bünyesinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Üniversitemiz son sınıfında okuyan lisans öğrencileri ile Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin mezunları dilekçeyle başvurabilirler. Programa,  akademik genel not ortalamaları (AGNO) en az 2,00 olan adaylar başvurabilirler. Üniversite Senatosu programın açılacağı dönemde ilan etmek koşuluyla gerektiğinde başvuru için başka ölçütler koyabilir.

(2) Programa ilişkin başvuru işlemleri Pedagojik Formasyon Birimi tarafından ilan edilen takvime göre gerçekleştirilir.

Kayıt ve Yerleştirme

MADDE 6- (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin kayıt ve yerleştirme işlemleri, belirlenen kontenjanlar dikkate alınarak adayların akademik genel not ortalamaları ve mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sisteme göre yukarıda aşağıya doğru sıralanarak yapılır. Yerleştirme esnasında not ortalamalarının eşitliği hâlinde günümüze daha yakın (yeni mezun olana); yine eşitlik sürmesi hâlinde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

 (2) Belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle şahsen veya noter vekaleti ile yetkilendirilen kişilerce kesin kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 (3) Programa yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü ve kesin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Programlara yerleştirilen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi yapılmaz, yapılsa dahi adayın kesin kayıt hakkı ortadan kalkar. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılır.

(4) Kesin Kayıt için gerekli belgeler;

(a) Kayıt Dilekçesi

(b) Üniversite bilgi sisteminden alınan kayıt bilgi formu

(c) Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

(d) Onaylı Lisans Not Transkripti

(e) Mezun Adayların Onaylı Transkriptleri (Transkript belgesinde, lisans mezuniyet genel not ortalaması 4'lük sistemde olan öğrenciler bu notlarını, mezun oldukları üniversitelerce 100'lük sisteme dönüştürmek zorundadırlar.) 4’lük not sistemindeki notlarını, mezun oldukları üniversitelerce 100’lük sisteme dönüştürmemiş adayların, 100’lük not dönüşümleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenen not dönüşüm çizelgesine göre yapılır.

(f) Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

(g) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

(h) Öğrenim ücretinin ilk taksitinin, Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

Program Açma Koşulları

MADDE 7 – Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ve Programa ilişkin kontenjan sayısı ve kontenjanların alanlara göre dağılımı, programın açılacağı akademik yarıyılın başlangıcında, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesindeki öğretim üyeleri, Alan Eğitimi uzmanlarının sayı ve yeterlilikleri ile Fakültenin fiziki olanaklarını dikkate alarak Pedagojik Formasyon Biriminin önerisi, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Dersler

MADDE 8 - (1) Programda yer alan dersler, 25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı'nda adları ve kredileri tespit edilen derslerden oluşur (Ek-I ve Ek-II). Ortak öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde farklı alanlardan öğrenciler aynı şubelerde öğrenim görebilir. Alan eğitimine özgü derslerdeki (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretmenlik Uygulaması) şubeler, alanlara göre veya yakın alanlar birleştirilerek oluşturulabilir.

(2) Öğretmenlik Uygulaması dersi 04.01.2010 tarih ve B.08.0.ÖEG.0.13.01.02-380/01-08 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge”sinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

(3) Dersler mesai saatleri içinde yapılabileceği gibi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da yapılabilir.

(4) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında verilecek derslerin dönemlere göre dağılımı programın açılacağı akademik yarıyılın başında Pedagojik Formasyon Birimi tarafından duyurulur.

Öğrenim Süresi

MADDE 9 - (1) Programın normal eğitim süresi en az iki yarıyıldır. Dersler iki yarıyıla bölünerek bir öğretim yılında tamamlanacak şekilde yürütülür. Ancak çeşitli sebeplerle ilgili programı tamamlayamayanlar bu kapsam dışındadır.

            (2) Lisans eğitimleri süresince pedagojik formasyon eğitimini tamamlayamayanlar, lisans mezuniyeti sonrasında programa devam edebilirler. Adaylar, öğrenim gördükleri lisans programlarından mezun olmadıkça pedagojik formasyon eğitimi sertifika programını başarıyla tamamlasalar dahi formasyona ilişkin sertifika belgesini alamazlar.

           

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler

 

Fakülte Yönetim Kurulu

MADDE 10 - (1) Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermek ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

(a) Pedagojik Formasyon Biriminin önerileri doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları da dikkate alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesini yapmak,

(b) Programın yürütülmesinde görevlendirilecek ders verecek öğretim üyeleri, danışmanlık ve diğer destek hizmetlerini yürüten öğretim elemanları ve personelle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı paylarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

(c) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alan fakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Muafiyetlerle ilgili Pedagojik Formasyon Biriminden gelen önerileri karara bağlamak.

Pedagojik Formasyon Birimi

MADDE 11 - Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, programın idari ve mali; eğitim bilimleri bölüm başkanı ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Birimin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim üyelerinin ders programlarını belirlemek.

c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde uygulama yapılacak okulları ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak.

e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim üyelerini ve rehber öğretmenleri belirlemek,

f) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinleri almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak.

g) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

h) Öğrencilerin muafiyet ve diğer konulardaki dilekçelerini inceleyerek Fakülte Yönetim Kuruluna sevk etmek.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Derslere Devam, Sınavlar, Disiplin, Programı Bitirme

Derslere Devam

MADDE 12 - (1) Her bir alan grubu öğrencileri için Pedagojik Formasyon Biriminin teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile bir Danışman atanır. Danışmanlar, öğrencilerin ders kayıtlarını kontrol ederek onay verirler.

(2) Programdaki dersler, devam, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler ve disiplin konularında, Üniversitenin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.

(3) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde katkı payını yatırarak programa devam eder. Bu durumdakiler, izleyen öğretim yılında devam alamadıkları dersler için o döneme ait belirlenen ücreti öderler.

(4) Programa başlayanlar, ilk hafta içinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamında daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirler. Ancak muaf olunan dersler için öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

(5) Özel öğretim kurumlarında toplamda bir yıldan az olmamak veya MEB’e bağlı okullarda en az iki yarıyıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, durumlarını sigorta ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları hizmet/çalışma belgelerine dayalı olarak belgelendirdikleri takdirde, "Öğretmenlik Uygulaması" derslerinden muaf tutulabilirler. Ayrıca program derslerinin alındığı sırada MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, durumlarını Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Müftülüklerinden alacakları belgelerle belgelendirmek kaydıyla Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulurlar ve muaf olunan ders için öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

(6) Programda aldığı dersleri başaramamış olan öğrencilere Üniversitenin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bütünleme ve tek ders sınav hakkı tanınır.

 (7) Programa kayıtlı olmak, askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden terhislerini izleyen iki yıl içinde başvurmaları durumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler.

 (8) Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.

(9) Programa devam edenler, derslere devam ve sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(10) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları dersler için transkript verilir.

(11) Programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası”nı almaya hak kazanır.

(12) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez.

(13) Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay geçiş yoluyla başka bir kuruma kaydoldukları takdirde varsa ilgili yüksek öğretim kurumunun yürütmekte olduğu formasyon eğitimi sertifika programına da yatay geçiş yapmış sayılırlar. Bu öğrenciler için, lisans programları arasındaki yatay geçiş hükümleri uygulanır. Bu hüküm, Farabi değişim programı için de geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı

 

Öğrenim Ücreti

MADDE 13 - (1) Açılan Program için ücret alınıp alınmamasına ve alınacak öğrenim ücretinin miktarına Pedagojik Formasyon Biriminin önerisi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı üzerine Senato karar verir. Ücret alınacak ise bu ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazetede yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Ortalama Öğrenci Cari Maliyetinin en fazla iki katına kadar olabilir. Bu ücrete hiçbir gerekçeyle ilave maliyet eklenemez.

(2) Öğrenim ücreti, öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit kayıt sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında ve ders kayıtları başlarken ödenir. Öğrenim ücretlerini ilgili banka hesabına zamanında yatırmayan adaylar, kayıt yapma ve kayıt yenileme haklarını kaybederler.

(3) Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir dönemde veya her iki dönemde bütün derslerden devamsız ya da başarısız sayılanlar, izleyen yılın öğrenim ücretini tekrar yatırırlar.

(4) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı, ücret olarak alınır. Başarısızlık nedeniyle bir dersin 3 ve/veya daha fazla kez alınması halinde öğrenim ücreti %100 zamlı olarak alınır.

Katkı Payının Dağıtımı

MADDE 14 - Programın yürütülmesinde görev alan yönetici, ders veren öğretim üyesi, danışmanlık ve diğer destek hizmetlerini yürüten öğretim elemanı; öğretmen ve yardımcı personelin katkı payları Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün usul ve esasları doğrultusunda yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller ve Yetkilendirme

MADDE 15 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Ahi Evran Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 Yürürlük

MADDE 16 - Bu yönerge, Ahi Evran Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - Bu Yönerge hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 18 - Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle; Senatonun 30.06.2014 tarih ve 2014/08-02 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan “Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri

KODU

ADI

T

U

K

AKTS

720011101

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

5

720011103

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

5

720011102

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

5

720011106

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

5

720011104

Sınıf Yönetimi

2

0

2

5

PFSPSEÇ-I*

Seçmeli Ders I

2

0

2

5

PFSPSEÇ-II**

Seçmeli Ders II

2

0

2

5

720012101

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

8

720012102

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

9

720012103

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

8

Toplam

 

20

10

25

60

 

 

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri

 

*: Seçmeli Ders-I Grubu Dersleri

KODU

ADI

T

U

K

AKTS

720011209

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2

0

2

5

720011205

Eğitimde Program Geliştirme

2

0

2

5

720011203

Eğitim Tarihi

2

0

2

5

720011202

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

5

720011206

Gelişim Psikolojisi

2

0

2

5

720011207

Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

5

720011208

Yaşam Boyu Öğrenme

2

0

2

5

720011201

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2

0

2

5

 

 

**: Seçmeli Ders-II Grubu Dersleri

KODU

ADI

T

U

K

AKTS

720011105

Rehberlik

2

0

2

5

720011224

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2

0

2

5

720011222

Eğitim Felsefesi

2

0

2

5

720011228

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

5

720011227

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

5

720011225

Karakter ve Değerler Eğitimi

2

0

2

5

720011226

Özel Eğitim

2

0

2

5

720011221

Bilgisayar Destekli Öğretim

2

0

2

5

 


Copyright © BAUM 2015